Algemene voorwaarden

Definities

Onder “Kookstudio Bregje” wordt verstaan de organisatie die zijn bedrijf maakt van het verlenen van culinaire diensten en/of het daarvoor ter beschikking stellen van materialen, ruimten, met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Kookstudio Bregje.

Onder “deelnemer” wordt verstaan degene die daadwerkelijk aan een kookactiviteit georganiseerd door Kookstudio Bregje deelneemt.

Onder “kookactiviteit” wordt verstaan door kookstudio Bregje aangeboden diensten die onder andere bestaan uit:
Kinderfeestjes
Kookworkshops
Culinaire activiteiten


Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en Kookstudio Bregje. Uitzonderingen op de voorwaarden kunnen alleen worden overeengekomen na overleg met Kookstudio Bregje. Uitzonderen moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Kookactiviteit

Voor een kinderfeestje in Kookstudio Bregje geldt een maximum van 8 deelnemers. De kinderfeestjes en kookworkshops zijn altijd besloten.
Voor alle activiteiten beginnen we op de afgesproken tijd. Als een activiteit langer duurt dan afgesproken door nalatigheid van de opdrachtgever, wordt er €5,00 per kind per half uur in rekening gebracht.
Van de deelnemers wordt verwacht dat men respectvol omgaat met onze producten, de ruimte binnen en buiten en andere deelnemers.
Binnen en buiten de kookstudio wordt niet gerookt.
Kookstudio Bregje kan foto’s van de kookactiviteit op social media en haar website zetten. Dit zal altijd gebeuren na overleg met de opdrachtgever en deelnemer.

Aanmelden en aangaan overeenkomst

U kunt zich per mail of telefonisch aanmelden. Kookstudio Bregje stuurt u per mail de factuur die als bevestiging dient met het vriendelijke verzoek de betaling over te maken naar NL43RABO0322848164 ten name van Kookstudio Bregje onder vermelding van het factuurnummer. De overeenkomst is tot stand komen na bevestiging via mail.

Betaling

De betaling dient uiterlijk binnen 2 weken na verzending van de factuur voldaan te zijn en in ieder geval vier werkdagen voor aanvang van de activiteit door Kookstudio Bregje te zijn ontvangen. Bij betaling bevestigd de opdrachtgever dat de algemene voorwaarden van kookstudio Bregje zijn ontvangen en hiermee akkoord wordt gegaan.
Wanneer en geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever, tegenover Kookstudio Bregje van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

Kookstudio Bregje is bij verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de kookactiviteit te annuleren. Kookstudio Bregje is alsdan gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst al gemaakte kosten.

Annuleren en wijzigen

Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend per mail of telefonisch worden verwerkt.
Annuleren en wijzigen is mogelijk tot 48 uur voor de geplande activiteit.
Wijzigingen in het aantal deelnemers kan tot 48 uur van tevoren worden doorgegeven. Dit aantal zal de definitieve prijs bepalen. Bij minder dan 6 deelnemers gaat de activiteit niet door.

Het kan voorkomen dat er in uitzonderlijke gevallen door omstandigheden de afgesproken activiteit niet door kan gaan. Dan behoudt Kookstudio Bregje het recht het aangeboden programma te wijzigen of te annuleren zonder dat Kookstudio Bregje tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever verplicht is. Indien Kookstudio Bregje genoodzaakt is een kookactiviteit te annuleren, dan kan de hele middag/dag helaas niet doorgaan en volgt restitutie van vooruitbetaalde gelden.

Klachten

Ondanks zorgvuldige planning en organisatie kan de opdrachtgever een klacht hebben. Geeft u deze zo snel mogelijk aan ons door zodat wij samen een passende oplossing kunnen vinden.
Doorgeven van uw klacht kan telefonisch naar +31634049906 of per e-mail.

Eigen risico

3.1. Het deelnemen aan een van onze activiteiten is voor eigen risico en/of risico van ouders en/of verzorgers indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke bezittingen.

3.2. Kookstudio Bregje is daardoor niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect of van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van kookstudio Bregje.

3.3. De opdrachtgever vrijwaart kookstudio Bregje voor claims van derden verband houdende met schade als bedoeld in artikel 3.2.

3.4. De uitsluiting van de aansprakelijkheid als in artikel 3.2. geldt niet indien en zover kookstudio Bregje het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt. Kookstudio Bregje haar aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag.